top of page

Žymios datos. Gruodžio mėn.1955 m. gruodžio 2 d. Zervynų kaime gimė Sigitas Tamulevičius, habilituotas daktaras, profesorius, Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos instituto direktorius, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos prezidentas, Europos medžiagotyros draugijos, Lietuvos fizikų draugijos narys, mokslo žurnalo „Medžiagotyra“ vyriausiasis redaktorius, KTU senato narys, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas.

1934 m. gruodžio 2 d. Valkininkuose mirė klebonas Klemensas Maliukuvečius. Tai šviesi ir kilni asmenybė. Kunigo K. Maliukevičiaus pirmieji žodžiai, pasakyti iš sakyklos Valkininkuose: „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus pasirinkau, kad jus vesčiau į Dievo karaliją“, padarė klausytojams malonų įspūdį. Parapijiečiai buvo patenkinti tokiu dvasios vadovu. Jis atnaujino bažnyčios išorę, iš dalies ir vidų.

(Bieliauskas P. Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas. –Trakai: Voruta, 2004, p. 122).

1962 m. gruodžio 3 d. Musteikos kaime gimė Onutė Grigaitė, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato vyriausioji ekologė.

1993 m. apsigynė disertaciją „Lietuvos aukštapelkių augmenijos charakteristika“ ir tada buvo suteiktas gamtos mokslų daktarės vardas.

1920 m. gruodžio 3 d. Nedzingėje gimė Balys Juškevičius, aktorius, teatrologas, nusipelnęs kultūros veikėjas. 1999 m. parašė ir išleido atsiminimų knygą „Teatro šviesose ir šešėliuose“, kurioje aprašo beveik 30 metų vadovavimo Klaipėdos dramos teatrui patirtį, išgyventus sunkumus, problemas ir lūkesčius.

1972 m. gruodžio 3 d. Žiūrų etnografinis ansamblis koncertavo Baltarusijos mieste Gardine. (Tai Žiūrų slaunas kaimas. – [Vilnius], [2000], p. 9).1920 m. gruodžio 5 d. oficialiai pašventinta iš stačiatikių cerkvės perdirbta Varėnos II Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia. Iškilmėse dalyvavo Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis. (Česnulis V. Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos. – Vilnius, 2006, p. 18).

1895 m. gruodžio 5 d. Merkinėje gimė Rokas Židžiūnas Židanavičius, rašytojas. 1913 m. emigravo į JAV. Dirbo lietuvių laikraščių spaustuvėse. Periodiniuose leidiniuose spausdino eilėraščius, daugiausia humoristinius. Išleido eilėraščius rinkinius „Juokdarys“, „Daug labų dienų“. Keletui jo eilėraščių M. Petrauskas, L. Ereminas ir A. Bačiulis parašė muziką. (Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 2. – Vilnius, 2002, p. 535.).

2001 m. gruodžio 6 d. mirė Pranas Buckus, gimęs 1927 m. kovo 17 d. Valkininkuose. Chemikas, habilituotas daktaras (fiziniai m., chemijos mokslų daktaras), profesorius. 1995 m. apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu. (Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. – Vilnius, 2003, p. 550).

1815 m. gruodžio 6 d. – Trakų apskrities Perlojos miestelio gyventojų įgaliotinio M. Bartkevičiaus prašymas Aleksandrui I dėl miesto teisių patvirtinimo. (Česnulevičiūtė P. Perloja 1378–1923. – Vilnius, 2008, p. 63).

1914 m. gruodžio 10 d. Varėnoje gimė Balys Gražulis, rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į persikėlė į JAV. Išleido novelių rinkinius „Brydė rugiuose“, „Išdavimas“, „Sudužęs vaizdas“. Periodinėje spaudoje paskelbė apybraižų, atsiminimų, recenzijų, straipsnių literatūros klausimais.

Mirė 1994 m. Flinte.

(Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T.1. – Vilnius, 1998, p. 326.).

1953 m. gruodžio 12 d. Igarkoje, Krasnojarsko krašte gimė Algimantas Černiauskas, fotomenininkas, Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centro vedėjas. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Balio Buračo premijos laureatas. Išgarsėjo su broliu Mindaugu fotografijų serija „Kaimo žmonės“. Dalyvavo šalies, tarptautinėse parodose. (Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Varėna. – Kaunas: Neolitas, 2009, p. 119).

1916 m. gruodžio 12 d. Margionių kaime gimė Agota Žuraulienė, lietuvių tautosakos ir etnografinės medžiagos pateikėja, talentinga liaudies dainininkė. 2002 m. Kultūros ministerijoje Agotei Žuraulienei buvo įteikta premija už nuopelnus saugant ir puoselėjant tradicinę kultūrą. 2005 m. išleista Agotės Žuraulienės atliktų tautosakos kūrinių rinktinė „Gili gili upelė“, kurią papildo kompaktinė plokštelė su jos įdainuotomis dainomis. 1935 m. gruodžio 15 d. Senojoje Varėnoje gimė Petras Poškus, agronomas, ekonomistas. 1990-1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios akto signataras. Buvo Seimo Agrarinės komisijos narys, dalyvavo rengiant agrarinės reformos dokumentus. Mirė 2004 m. sausio 5 d. Vilniuje.

1931 m. gruodžio 15 d. Perlojoje mirė ir čia palaidotas kunigas Ignas Šopara, žinomas Vilniaus krašto lietuvių veikėjas. (Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. T. 6. – Chicago, 1987, p. 300).


1945 m. gruodžio 15 d. vyko Merkinės puolimas. Partizanai iš Merkinės išvijo enkavedistus ir vietinius stribus. (Jakavonis J. Šalia mirties. – Kaunas, 2005, p. 229).

1962 m. gruodžio 20 d. Mergežerio kaime gimė Algis Kašėta, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, Lietuvos šaulių sąjungos narys, LR Liberalų sąjūdžio partijos pirmininko pavaduotojas. Politinėje veikloje dalyvauja nuo 1988 m. Į Lietuvos Respublikos Seimą išrinktas Varėnos ir Eišiškių vienmandatėje rinkimų apygardoje (1996, 2000, 2004, 2008 metais). (Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Varėna. – Kaunas: Neolitas, 2009, p. 146).

1957 m. gruodžio 21 d. mirė kunigas Pranas Bieliauskas. Palaidotas Valkininkų bažnyčios šventoriuje.

1915-1957 m. Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą. Užrašė daugiau kaip 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos. 1936 m. sudarė ir išleido rinkinį „Varguolių dainos“.

2004 metais išleista kun. Prano Bieliausko knyga „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas“.

(Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. – Vilnius, 2003, p. 170).

1946 m. gruodžio 30 d. Varėnoje pradėtas leisti Varėnos rajono laikraštis „Tarybinis balsas“(iki 1962 m. balanandžio 21 d.). Nuo 1962 m. balandžio 23 d. - „Raudonoji vėliava“, o nuo 1988 m. rugpjūčio 4 d. - „Merkio kraštas“. (Žurnalistikos enciklopedija.- Vilnius: Pradai, 1997, p. 323-324).

bottom of page