top of page

Žymios datos. lapkričio mėn.1989 m.. lapkričio 2 d. Merkinėje dekanas R. Puzonas pašventino pirmą kryžių dabartiniame kryžių kalnelyje – žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kryžiaus autorius – J. Kaupinis.

(Šalcinis.- 1992, Nr. 2 (balandis), p. 4)


1931 m. lapkričio 5 d. Varėnoje gimė Liucijus Albertas DRINGELIS, humanitarinių mokslų daktaras, KTU Architektūros ir statybos instituto Kraštotvarkos sektoriaus vedėjas, šio instituto tarybos narys, docentas, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietuvos architektų rūmų, Meno kūrėjų asociacijos narys.


2000 m. lapkričio 5 d. prie Merkinės internatinės mokyklos Krikščionybės jubiliejaus proga buvo atidengtas ir pašventintas paminklas Šv. Kazimierui (skulptorius Antanas Ambrulevičius). Ta proga Šv. Mišias aukojo kun. Stanislovas Šileika SDB, Merkinės klebonas Kęstutis Kazlauskas.

Kačerauskienė, Aldona Paminklas šventajam Kazimierui // XXI amžius.- 2000, lapkr. 17, p. 16)

1922 m. lapkričio 9 d. Paąžuolės kaime gimė Jonas MACKONIS-MACKEVIČIUS, Lietuvos tapytojas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, literatas. Mirė 2002 m. kovo 16 d.2001 m. lapkričio 9 d. išleistas rajoninio laikraščio „Margiris“ pirmasis numeris.

(Margiris.- 2001, lapkr. 9,)

1906 m. lapkričio 10 d. darbų vykdytojas A. Filipovičius – Dubovinas padarė būsimosios Dubičių bažnyčios projektą.

(Kun. Valentinas Virvičius Kaip buvo statoma Rudnios bažnyčia // Merkio kraštas.- 2004, lapkr. 19, p.3)

1929 m. lapkričio 10 d. Varėnoje gimė Birutė POŠKUTĖ, bibliografė. Parengė „Masinės bibliotekos katalogą“ ir jos tęsinius (su kitais 1974-1986), bibliografijos rodykles „Techninės literatūros bibliografijos šaltiniai“, „Bibliografinė ir informacinė literatūra“, „Aidų“ žurnalo (1944-1991) turinio rodyklę ir kitas bibliografijos rodykles, parašė brošiūrą apie bibliografinio informacinio darbo Lietuvos valstybinėje respublikinėje bibliotekoje sistemą ir problematiką, bibliotekinėje periodikoje paskelbė straipsnių bibliografijos klausimais, literatūros sąrašų.

Mirė 2008 m. sausio 11 d.

1940 metų lapkričio 11 d. Kabelių kaime, Varėnos rajone gimė Jonas VOLUNGEVIČIUS, Europos senjorų sąjungos vykdomojo komiteto narys, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Senjorų bendruomenės pirmininko pavaduotojas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Priežiūros komiteto ir partijos tarybos narys.

1963 m. lapkričio 12 d. Kalifornijoje mirė Kazys LUKŠYS, lietuviškos kino kronikos pionierius. Gimė 1892 m. kovo 4 d. Vazgirdonių k., Varėnos r. K. Lukšys buvo ne tik lietuviškų titrų pradininkas, bet ir vienas pirmųjų, kurie užfiksavo kino juostoje įvairių Amerikos lietuvių bendruomenių ir katalikiškųjų parapijų gyvenimą.


1918 m. lapkričio 13 d. įkurta Perlojos Respublikos savivalda. Tą dieną perlojiškiai susirinko į visuotinę sueigą, paskelbusią nepriklausomą Perlojos respubliką. Sueigoje dalyvavę Perlojos parapijai priklausančių kaimų atstovai paskelbė, kad okupacinė vokiečių valdžia neteisėta, ir išsirinko parapijos komitetą. Jo pirmininku, tituluojamu ir Perlojos respublikos prezidentu, išrinktas Jonas Česnulevičius, prieš tai vadovavęs vyrų savigynos būriui.

(Stacevičius S. Akimirkos iš Perlojos krašto (1) // Giružis.- 2008, lapkr. 7, p. 3)


1994 m. lapkričio 14 d. įkurti Merkinės globos namai. Jų įkūrimą iniciavo Merkinės Carito skyrius, kuriam tuo metu vadovavo Ona Galčienė, ir aktyvi LKDP Merkinės skyriaus pirmininkė Ona Žemčiūgienė.

(Merkinės istorijos bruožai.- Vilnius, 2004, p. 308)

1900 m. lapkričio 16 d. Paąžuolės kaime gimė Rapolas MACKONIS, rašytojas, žurnalistas.

Mirė R. Mackonis 1982 m. sausio 9 d. Vilniuje

(Mackonis, Rapolas Amžiaus liudininko užrašai: atsiminimai.- Vilnius, 2001, p. 12)

2008 m. lapkričio 16 d. paminėta reikšminga ne tik Dzūkijai, bet ir visai Lietuvai data – 90-osios Perlojos respublikos metinės. Iškilmingame renginyje nuskambėjo salvės už Lietuvą, Perloją ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Perlojos respublika – prieš devyniasdešimt metų demokratiškai nusprendusių gyventi parapijos gyventojų savivalda. Perlojos gyventojai 1918 metais sudarė 50 vyrų savigynos būrį ir patys gynė savo kaimą nuo kaizerinės Vokietijos karių.

(Averkienė, Rūta Perloja // XXI amžius.- 2008, lapkr. 28, p. 8)


1700 m. lapkričio 19 d. (20) Valkininkų dominikonų vienuolyno mūruose buvo nužudytas kovoje su sukilusiais bajorais nelaisvėn pasidavęs Mykolas Sapiega.

(Kviklys B. Mūsų Lietuva. T1.- Vilnius, 1989, p.463)


1959 m. lapkričio 19 d. vienkiemyje prie Merkinės gimė Stasys STACEVIČIUS, poetas, eseistas, žurnalistas.1998 m. lapkričio 22 d., minint Perlojos Respublikos 80-metį, buvo atidarytas istorijos ir etnografijos muziejus.

(Tendzegolskis A. Artimi dvasios pavyzdžiu // Merkio kraštas.- 1998, p.1-2)


1956 m. lapkričio 25 d. Šiauliuose gimė Mindaugas LAPELĖ. Botanikas, gamtos mokslų daktaras, Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos paveldo skyriaus vedėjas.1995 m. lapkričio 26 d. Valkininkuose surengtos iškilmės – atkurtojo herbo ir naujai sukurtos miestelio vėliavos šventinimas.

(Arlauskas R. Valkininkų kraštas istorijos verpetuose.- Gamta, 2005, p. 200)


1994 m. lapkričio 27 d. Perlojos parapijos klebonas Alfonsas Kelmelis pašventino

paminklo, žuvusiems Perlojos apylinkių partizanams, kertinį akmenį.

(V. Kaziulionis Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai.- Varėna, 2005, p. 106)


1391 m. lapkričio 30 d. kovų su Jogaila metu, Merkinės pilį užėmė Vytautas.

(Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva II.- Vilnius, 1998, p. 254)


vstt.lrv.lt nuotr

1958 m. lapkričio 30 d. Varėnoje gimė Rūta BAŠKYTĖ, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR AM , VU Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos katedros lektorė.bottom of page