top of page

2017 m. laureatas Vytautas Valentinas Česnulis


Žurnalistas, redaktorius, istorikas Vytautas Valentinas Česnulis išleido gausiais archyviniais šaltiniais paremtas knygas: „Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos" (2006), „Senoji Perlojos bažnyčia" (2006), (abi knygos – istorija, o ne tikyba) „Perlojos bažnyčios" (2008), „Moliadugnis ir jo apylinkės" (du leidimai (2007, 2008), gimtojo kaimelio istorija platesniame fone), „Varėnos krašo šauliai 1919-1940", „Kalesninkų parapijos atgimimas: Kalesninkų bažnyčios statytojas ir lietuviškos mokyklos įkūrėjas kunigas Mykolas Rudzis" (istorinė apybraiža, 2013), „Nutilę varpai " (apybraiža apie Lietuvos bažnyčios varpus, 2015), „Poringė apie Mergežerio sodžių" (2011), „Varėnai 150 metų" (2012), knygoje ,,Senoji Varėna – 600" (2014) V. Česnulis aprašė Senosios Varėnos istoriją iki sovietinės okupacijos. „Tarp ežerų ir girių: Girežerio kaimo istrija" (2016), „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius" (2016).


V. V. Česnulio knygose yra sukaupta daug įdomių istorinių faktų, surinktų Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centriniame valstybės archyvuose ir Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne. Knygose sukaupta retos ir daugeliu atvejų neskelbtos medžiagos. Turėdamas dar mokykloje įgytą pomėgį kraštotyrai, daug laiko paaukojo darbui archyvuose, gilindamasis į gimtojo krašto istoriją. Archyvinių dokumentų analize pagrįstus rašinius V. V. Česnulis skelbia įvairiuose periodiniuose leidiniuose.


Vytautas Valentinas Česnulis nuolat palaiko ryšius su Varėnos krašto bendruomene, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Varėnos kultūros centro salėje vykusioje konferencijoje „150 Varėnos istorijos minučių“ (2012 m.) Vytautas Česnulis skaitė pranešimą „Varėnos pradžia“. Tais pačiais metais dalyvavo Varėnos viešosios bibliotekos renginyje, kurio metu buvo aptarti paskelbto Žinių apie Varėną konkurso rezultatai ir įvertinti konkurso nugalėtojai. Konkurso dalyviai buvo apdovanoti V. Česnulio knygomis „Varėnai 150 metų“. Varėnos viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus darbuotojos su Vytautu Česnuliu palaiko glaudžius ryšius jau daugelį metų. Šis žymus kraštietis nuolat domisi bibliotekos kraštotyros fondu, dovanoja įvairią medžiagą.

Vytautas Valentinas Česnulis mirė 2022 m. balandžio 26 d.

bottom of page