top of page
Apie mus_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Apie mus

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija

Varėnos apskrities  biblioteka savo veiklą pradėjo 1947 metais su 3000 egz. knygų fondu. Buvo 100 skaitytojų. Pirmoji vedėja – Veronika Juodkienė.

1949 metais biblioteka persikėlė į kultūros namų patalpas. Vadovauti pradėjo A. Vyšniauskienė.

1950 metais Varėnos apskritį pertvarkius į Varėnos rajoną, biblioteka tapo Varėnos rajonine biblioteka.

1951 metais gegužės 1 d. atidaryta rajoninė vaikų biblioteka, turėjusi 1057 knygų fondą, pirmaisiais metais sutelkusi 107 skaitytojus vaikus. Bibliotekai skirtas 8 m2 kampas kultūros namų patalpose, o knygos tilpo į dvi mažas lentynas. 1960 m. suteiktos naujos patalpos: trijuose kambariuose įsikūrė abonementas, skaitykla, metodinis kampelis. 1963 m. vaikų biblioteka uždaryta, fondai perduoti Varėnos vidurinės mokyklos bibliotekai. 1964 m., remiantis Lietuvos TSR Švietimo ministro įsakymu „Dėl vaikų bibliotekų perdavimo Kultūros ministerijai ir dėl mokyklinių bibliotekų komplektavimo pagerinimo“, atkurta Varėnos rajoninė vaikų biblioteka.

1956 metais bibliotekos veikloje įvyko didelis poslinkis, kada jai pradėjo vadovauti Vilniaus  universiteto auklėtinis Algirdas Kancleris.   Jo iniciatyva rajoninei bibliotekai skirtos naujos patalpos. Čia buvo atskiri kambariai ir skaityklai, ir abonementui, ir metodiniam kampeliui.  Pradėtas organizuoti bibliotekos bibliografinis-informacinis aparatas –  katalogai ir kartotekos. Surinkta didelė dalis medžiagos kraštotyrinei kartotekai „Spauda apie Varėną“.

1958 metais bibliotekos vedėja tapo Ieva Rozenbergienė.

1961 metais biblioteka persikėlė į kitas patalpas (A. Basanavičiaus gatvėje) , kuriose įsikūrė abonementas, knygų saugykla, skaitykla ir metodinis kampelis.

1966 metais bibliotekai pradėjo vadovauti Zofija Ščesnulevičiūtė (vėliau – Zofija Bliujienė). Z. Ščesnulevičiūtė-Bliujienė bibliotekai vadovavo iki 2005 m. 1997 metais Z. Bliujienei įteiktas svarbus apdovanojimas – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis.  Geriausio 2003 metų bibliotekininko vardas suteiktas Zofijai Bliujienei už didžiulį indėlį atidarant naująją Varėnos rajono biblioteką bei užtikrinant vietos bendruomenės bibliotekinį aprūpinimą. 2003 m.  Z. Bliujienė buvo apdovanota Varėnos kultūros  ir meno tarybos įsteigtu  „Sidabrinės bitės“ ženklu ir  rajono savivaldybės kultūros premija  už rašytinio žodžio saugojimą, knygose sukaupto kultūros palikimo puoselėjimą bei amžininkų kultūrinės veiklos ir idėjų skleidimą.

1968 metais biblioteka pradėjo komplektuoti  plokštelių fondą.

1973 metais biblioteka įsikūrė Varėnos kultūros centro pastato antrajame aukšte. Vienoje salėje buvo sutalpinti knygų fondai, skaitykla, katalogai ir kartotekos. Spaudinių komplektavimo, Vaikų literatūros skyriai, saugykla ir mainų-rezervinis sektorius liko kitame pastate.

1976 metais sujungtos Varėnos rajoninė ir vaikų bibliotekos. Vaikų biblioteka tapo Varėnos rajoninės bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi.

1976 metais biblioteka pradėjo dirbti centralizuotoje bibliotekų sistemoje. Varėnos rajoninė biblioteka tapo centrine biblioteka. Skirtingoms funkcijoms vykdyti įsteigti nauji skyriai: Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Bibliografijos skyrius, Metodinis skyrius, Vaikų literatūros skyrius, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius. Centrinės bibliotekos direktore buvo paskirta Z. Ščesnulevičiūtė, buvusi rajoninės bibliotekos vedėja.

1977 metais suorganizuotas saugyklos fondas.

1980 metais Varėnos centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pradėjo veikti lėlių teatras. Dažniausiai inscenizuojamos įvairių tautų pasakos, Kosto Kubilinsko, Prano Mašioto, Aleksandro Puškino, Vytės Nemunėlio, Martyno Vainilaičio kūriniai. 1987 m. Grybų šventėje parodytas spektaklis Justino Marcinkevičiaus poemėlės „Grybų karas“ motyvais“. 1990 ir 1992 metais lėlių teatras dalyvavo respublikinėje saviveiklinių teatrų apžiūroje „Molinuko teatras“, 1992 – rajoninėje šventėje „Mokyklos teatras ’92“, 2000 – Rytų Lietuvos vaikų lėlių teatrų šventėje – „Karūna 2000“. Lėlių teatro veikla nutrūko 2003 m.

Nuo 1997 metų sausio 1 d. rajono centrinė biblioteka tapo Varėnos rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Bibliotekai buvo suteiktas juridinis statusas, patvirtinti viešosios bibliotekos nuostatai. 1999 metais rajono savivaldybė bibliotekai nupirko triaukštį pastatą miesto centre.  Tačiau pastatas nebuvo pritaikytas bibliotekos reikmėms , reikėjo jį rekonstruoti, o jo remontas truko kone ketverius metus.

2002 metais bibliotekoje pradėjo veikti 3 darbo vietų interneto skaitykla.

2003 metais biblioteka persikėlė į renovuotas ir modernias patalpas.  Spalio 7 d. vyko Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato atidarymas.

2003 metais Informacinės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės pateikta 16 projektų „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“. VIPT įsteigti 11 bibliotekų: Dubičių, Gudžių, Krivilių, Kabelių, Liškiavos, Marcinkonių, Matuizų, Perlojos, Valkininkų geležinkelio stoties, Valkininkų, Vydenių.

2004 metais biblioteka įsijungė į LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistema).

2004 metais buvo įsteigtas Teisingumo ministerijos informacijos biuras.

2004 metais Varėnos viešosios bibliotekos Pirčiupių filialo darbuotoja Ona Dzičkancienė apdovanota Varėnos kultūros  ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“ ir rajono savivaldybės kultūros premija  už Pirčiupių kaimo istorinio paveldo išsaugojimą (2002 m. uždarius Pirčiupių kaimo muziejų, viename iš bibliotekos kambarių O. Dzičkancienė įkūrė mažą muziejų Pirčiupių tragedijai atminti).

2005 metais kovo 1 d. Varėnos viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Eitaras Kazimieras Krupovičius.

2005 metais bibliotekoje įsikūrė Varėnos rajono literatų klubas „Jievaras“.

2005 metais Varėnos kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“ ir rajono savivaldybės kultūros premija apdovanota Vaikų literatūros skyriaus vedėja Danutė Antanina Šablinskienė už sėkmingą kultūrinę veiklą, aktyvų dalyvavimą rajono kultūros kūrimo procese, meilės ir pagarbos knygai ugdymą vaikų širdyse.

2006 metais biblioteka parengė ir pateikė Kultūros ir sporto rėmimo fondui projektą „Vaikystės žemėje: Martyno Vainilaičio muziejaus ir skulptūrų parko įkūrimas Vaitakarčmio kaime“. Gavus dalinį finansavimą, 2007 m. poeto darbo kambaryje įkurtas muziejus, o sodyboje – medžio skulptūrų parkas, Vaitakarčmio kaimas tapo svarbiu literatūriniu Varėnos rajono objektu.

2006–2012 metais Varėnos viešoji biblioteka įgyvendino dainuojamąją poeziją populiarinančius projektus „Dainuojančios bitės“. Lankėsi bardai Vytautas V. Landsbergis, Giedrius Arbačiauskas, Aidas Giniotis, Andrius Kulikauskas, Gediminas Storpirštis, Saulius Bareikis, Vytautas Černiauskas, Vygintas Zmejauskas, Povilas Girdenis, Vygantas Kazlauskas, Dalius Skamarakas, Domantas Razauskas, Ieva Narkutė, Olegas Ditkovskis, Jonas Talandis ir kt., svečiai iš užsienio.

2007 metais Informacinės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės pateikti 7 projektai „Viešosios interneto prieigos taškų plėtra“. VIPT įsteigti 7 bibliotekose: Kaniūkų, Nedzingės, Panaros, Pilvingių, Sarapiniškių, Žilinų, modernizuotas Merkinės bibliotekos VIPT.

2008 metais biblioteka surengė pirmąjį respublikinį vaikų meninės kūrybos festivalį „Atverkim vario vartelius“, skirtą  M. Vainilaičio 75-osioms gimimo metinėms. Renginį rėmė LR Kultūros rėmimo fondas. Festivalis (jo pavadinimas pakeistas į „Susitikimas Ežio dvare“) tapo tradiciniu, organizuojamu kas dveji metai.

2008 metais Varėnos viešajai bibliotekai patikėta puoselėti tradicijas, susijusias su vaikų poeto Anzelmo Matučio palikimu. Tais metais Kultūros rėmimo fondui pateiktas projektas „Poezijos pavasarėlis 2009“, o gavus dalinį finansavimą, organizuota 15-oji vaikų poetinės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“ Pauosupės kaime prie A. Matučio Drevės. Šventė – tradicinė, vyksta kas dveji metai.

2008–2013 metais Varėnos viešoji biblioteka dalyvavo Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės projekte „Bibliotekos pažangai“. Visose perspektyviose bibliotekose įrengiama vieša interneto prieiga, o ją turinčiose – išplečiama ir modernizuojama, sukuriama nauja interneto svetainė, stiprinama darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tampa aktyviais vietos bendruomenės skatintojais, pagalbininkais ir mokytojais įsisavinant informacinių technologijų galimybes.

2009 metais Grybų šventėje pirmą kartą veikė Knygų ir dainuojamosios poezijos kiemelis, kurio organizatoriai ir šeimininkai – viešoji biblioteka.

2012 metais Varėnos rajono savivaldybė bibliotekai patikėjimo teise perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti nekilnojamąjį turtą, susijusį su A. Matučio palikimu. Pasitelkus specialistus įvertinta poeto namelio – Drevės būklė: iš organinių medžiagų prieš keturiasdešimt du metus pastatytas namelis po truputį nyksta, medžio skiedrų stogas praleidžia drėgmę, atsirado grėsmė asmeniniams A. Matučio daiktams, statinys, įtvirtintas mediniais pastoliais, kurie taip pat pūva, specialistų teigimu po penkerių metų, nykimo procesui įsibėgėjus, namelis tiesiog „nučiuožtų“ į pakalnę t. y. sugriūtų.

2012 metų pabaigoje parengti ir Varėnos vietos veiklos grupei pateikti du projektai: „A. Matučio Drevės atnaujinimas” ir „A. Matučio Drevės aplinkos sutvarkymas”, kuriais biblioteka įsipareigojo iki 2014 metų spalio mėnesio atlikti darbus, būtinus Drevei išsaugoti nuo sunykimo, atkurti kai kuriuos svarbius su A. Matučiu susijusius objektus, sukurti patrauklią infrastruktūrą 3350 m2 teritorijoje. Pirmuosius darbus atliko bibliotekos darbuotojai-savanoriai: remontui parengė Drevę, išvežė ir saugiai sandėliavo asmeninius A. Matučio daiktus, išpjovė krūmynus, nugenėjo senų medžių šakas, pasodino medelius, atnaujino žiūrovų aikštelės suolus.

2013 metais bibliotekai suteiktas Europos Savanorių Tarnybos (EST) savanorius priimančios organizacijos vardas. 2013–2014 m. patirties sėmėsi dvi ukrainietės, rusė, ispanas, kasmet talkininkauja nacionaliniai savanoriai.

2013 metais Varėnos viešosios bibliotekos iniciatyva Mergežerio kaime, gimtojoje poeto Martyno Vainilaičio sodyboje atidengta atminimo lenta.

2013–2016 metais biblioteka dalyvavo Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamame projekte „Bibliotekos pažangai 2“. Per mokymus siekta sustiprinti bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių

gyvenimo kokybę.

2014 metais Dubičių bibliotekos bibliotekininkė Regina Lukoševičienė apdovanota Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“ ir kultūros premija už aktyvų dalyvavimą Dubičių bendruomenės veikloje, Dubičių krašto istorijos ir kultūros puoselėjimą bei sklaidą.

2015–2017 metais įgyvendinti projektai „Vaikų kūrėjai ir atlikėjai vyksta į kaimus“. Kaimo bibliotekose lankėsi menininkai Paulius Juodišius, Birutė Mar, Sigutė Ach, Vytautas V. Landsbergis, Kęstutis Kasparavičius, Vytautas Račickas, Neringa Vaitkutė, Dainius Šukys, Ula Šimulynaitė.

2016 metais pradėjo veikti Atviras jaunimo centras (vėliau – atvira jaunimo erdvė) ir Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo taškas, 2019 m. vykdytas mobilus darbas su jaunimu Matuizų, Valkininkų, Žilinų bibliotekose.

2016 metais Varėnos viešosios bibliotekos iniciatyva Mergežerio kaime, gimtojoje poeto Martyno Vainilaičio sodyboje atidengta skulptūra „Strazdanotas berniukas“. Sukurta nauja erdvė renginiams. Kasmet organizuojami pažintiniai pėsčiųjų žygiai į poeto gimtinę, sodyboje vyksta literatūros skaitymai.

2017–2018 metais biblioteka dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės projekte „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“. Atliktas remontas, įrengtos slankiojančios lentynų sistemos, įsigytas keltuvas neįgaliesiems, atnaujinti baldai, įranga.

2018 metais bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius apdovanotas Varėnos kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“ ir rajono savivaldybės kultūros premija už aktyvią veiklą populiarinant istorines ir kultūros vertybes, vaikų literatūros rašytojų įamžinimo iniciatyvas, novatoriškas idėjas ir Dzūkijos kraštui svarbių projektų įgyvendinimą.

2019 metų rugsėjo mėnesį po Varėnos rajono kaimus pradėjo kursuoti mobilioji biblioteka, teikianti bibliotekines ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugas gyventojams. Bibliotekoje veikia interneto ryšys, įrengta po vieną kompiuterizuotą darbo vietą vartotojui ir darbuotojui, multifunkcinis įrenginys, fondas beveik 600 leidinių, per 4 mėnesius sutelkti 134 vartotojai, gyvenantys 15-oje kaimų.

2019 metais veikė būrelis „Informacinės technologijos vaikams. Robotika ir programavimas“. Veikla: robotikos konstruktoriai ir programavimas, grafinė planšetė, filmavimo kamera, dronai, 3D spausdintuvas ir kt. Įranga gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“.

2019 metais bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius paskelbtas geriausiu Vilniaus regiono bibliotekų vadovu. Jam įteiktas „Graikinio riešuto“ apdovanojimas ir kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėkos raštas už profesionalią bibliotekos veiklos plėtrą, kūrybinių iniciatyvų ir projektų įgyvendinimą, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą.

2020 metais pradėtas vykdyti projektas „Mobilūs pašnekesiai, kurio esmė – kultūrinių renginių sklaida kaimuose, kuriuose nėra jokios kultūros ar švietimo įstaigos, bet veikia aktyvios bendruomenės ir kursuoja mobilioji biblioteka.

2020 metais Naujųjų Valkininkų bibliotekos bibliotekininkė Danutė Blažulionienė paskelbta geriausia skaitmenine konsultante Alytaus apskrityje, o už reikšmingą veiklą rajono kultūrai jai įteiktas Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos ženklas „Sidabrinė bitė“ ir  rajono savivaldybės kultūros premija.

2022 metais bibliotekos sieną papuošė mūsų kraštiečio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo „Karalių pasaka“ motyvais nutapytas milžiniškas piešinys.

2022 metais įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos ir Varėnos rajono savivaldybės finansuotas projektas „Čiurlionis kitaip“. Siekiama sukurti naują tradiciją – kasmet šiuolaikiškai, moderniai, žaismingai ir edukatyviai pristatyti Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir vaikams, ir suaugusiems, puoselėti menininko atminimą, labiau susieti M. K. Čiurlionį su Varėna.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuotraukų galerija

bottom of page