top of page

Bolius Poškus

(1930–2014)

Akademikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras.

Gimė 1930 m. balandžio 9 d. Senojoje Varėnoje. 1938 m. pradėjo lankyti mokyklą. 1942 m. baigė pradžios mokyklą ir įstojo į Vytauto gimnaziją Vilniuje. Baigęs dvi klases, grįžo į namus ir mokėsi Varėnos progimnazijoje. Baigęs šią jau vidurine tapusią mokyklą, B. Poškus įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakulteto prekybos ekonomikos specialybę. 1955 metais baigęs Vilniaus universitetą, pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos ekonomikos institute. 1959 m. jis buvo pakviestas dirbti į Valstybinę plano komisiją žemės ūkio skyriaus pavaduotoju. 1966 m. B. Poškui pasiūlyta dirbti Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto direktoriumi. Šiose pareigose jis dirbo 23 metus. Per tą laiką tapo žinomu agrarinės ekonomikos mokslininku.

1968 metais Bolius Poškus apgynė mokslų kandidato disertaciją tema: „Savikainos mažinimas kolūkiuose“, 1980 metais – mokslų daktaro disertaciją : „Ekonominių ūkininkavimo sąlygų išlyginimas“.

1989 m. buvo perkeltas dirbti į TSRS Ministrų Tarybą - žemės ūkio komisijos pirmininko pavaduotoju. 1992 m. išrinktas Rusijos žemės ūkio mokslų akademijos viceprezidentu. 1997 m. perėjo dirbti į Rusijos agrarinių problemų ir informatikos institutą.

1982 m. išrinktas TSRS Žemės ūkio mokslų akademijos nariu-korespondentu, o 1985 metais – tos pačios akademijos tikruoju nariu (akademiku), suteiktas profesoriaus vardas. 1992 metais išrinktas Rusijos Žemės ūkio mokslų akademijos tikruoju nariu (akademiku). Bolius Poškus taip pat buvo išrinktas: Baltarusijos Respublikos Mokslų akademijos užsienio akademiku, Kazachstano Respublikos Mokslų akademijos užsienio akademiku, Baškirijos Respublikos Mokslų akademijos Garbės akademiku, Rusijos Verslininkų akademijos tikruoju nariu (akademiku), Uralo Žemės ūkio akademijos Garbės profesoriumi. Mokslininkas yra Pasaulinės ir Europos agrarininkų ekonomistų asociacijos narys.

Boliaus Poškaus mokslinė-praktinė veikla įvertinta anų laikų vyriausybės apdovanojimais: suteiktas Nusipelniusio Lietuvos ekonomisto vardas, Nusipelniusio Lietuvos mokslo veikėjo vardas, buvo apdovanotas Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medaliais, vyriausybiniais medaliais ir kt.

Spaudoje paskelbė apie 250 mokslinių darbų ir apie 200 straipsnių periodinėje spaudoje, parašė 8 monografijas. Drauge su kitais autoriais parašė knygą apie savo brolį, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Petrą Poškų (Petras Poškus. - Vilnius: Valstybės žinios, 2006).

Nuo 2003 m. – pensininkas. Gyvena Vilniuje, tačiau neužmiršta ir savo gimtosios Varėnos. Akademikas Bolius Poškus 2007 m. kovo 15 d. dalyvavo Varėnos viešojoje bibliotekoje vykusioje mokslinėje konferencijoje ir skaitė pranešimą „Žemės ūkio ekonominių reformų rezultatai“. Bibliotekoje saugomos jo dovanotos knygos ir renkama literatūra apie šį mūsų kraštietį. Mirė 2014 m. liepos 4 d.


bottom of page