top of page

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2017, Nr. 1

Šiame žur­na­lo nu­me­ry­je ra­si­te Žy­gi­man­to Bur­žins­ko pub­li­ka­ci­ją apie Jiez­no Pa­cų re­zi­den­ci­ją, Vil­man­tės Pet­ru­se­vi­čie­nės – apie dak­ta­rą Pet­ro­vą ir jo li­go­ni­nę Aly­tu­je, dr. Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė iš­sa­miai pri­sta­to Ru­da­mi­nos Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios sak­ra­li­nį pa­vel­dą, Mo­tie­jus Cha­lec­kas – apie to­to­rių kai­mus, Al­gi­man­tas Čer­niaus­kas – apie Zer­vy­nas, jo bu­vu­sius ir esa­mus gy­ven­to­jus, tra­di­ci­jas. Juo­zas Žit­kaus­kas, ku­ris yra di­de­lis žur­na­lo pro­pa­guo­to­jas, my­lė­to­jas, šį­kart pri­sta­to mums li­te­ra­tū­ri­nius Laz­di­jų kraš­to tur­tus. Ma­nau, di­džiu­lį ma­lo­nu­mą tu­rė­si­te skai­ty­da­mi iš­trau­ką iš Ro­mo Trei­nio ro­ma­no „Ško­tai, ar­ba ma­no kai­mo ait­va­ras“, Hen­ri­ko Gu­da­vi­čiaus įžval­gas, Van­dos Moc­ke­vi­čie­nės at­si­mi­ni­mus apie Sek­mi­nių lau­žus Ne­dzin­gė­je. O kur dar li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ na­rių kū­ry­ba, nau­jie­nos iš kny­gų pa­sau­lio.bottom of page