top of page

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje, pagal Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) ir jį įgyvendinantį Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 naują redakciją (2018-07-16) pateikiama privaloma informacija apie duomenų valdytojo – Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), juridinio asmens kodas 188201324, adresas: Vytauto g. 19, LT-65189, Varėna, atliekamą asmens duomenų tvarkymą.
Privatumo politika visų pirma yra skirta asmenims, kurie naudojasi Bibliotekos interneto svetaine www.biblioteka.varena.lt (toliau – interneto svetainė), tačiau taikoma ir kitose situacijose, kai asmens duomenis Biblioteka tvarko, vykdydama savo funkcijas. Privatumo politikoje nurodomi tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys, duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos.
Rekomenduojame periodiškai apsilankyti interneto svetainėje, kurioje skelbiamos privatumo politikos nuostatos, kad susipažintumėte su naujausia šios srities ir kita, su asmens duomenų apsauga susijusia informacija.

 

Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

Bibliotekos privatumo politika taikoma toliau išvardytais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui:

 1. skundams, paklausimams ir atsiliepimams administruoti, konsultacijoms teikti;

 2. komunikacijai elektroniniu paštu;

 3. pranešimams apie pažeidimus administruoti;

 4. elektroninėms apklausoms vykdyti;

 5. elektroninių paslaugų sistemai administruoti;

 6. naujus skaitytojus LIBIS posistemėje registruoti;

 7. kitoms viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti.

 

Asmens duomenų apsaugos principai, kurių laikosi Biblioteka

Biblioteka, rinkdama ir naudodama Jūsų patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

 3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 4. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

 5. Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

 6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

Informacija, kuria remdamasi Biblioteka tvarko Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenų be Jūsų sutikimo Biblioteka neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Biblioteka tvarko Jūsų duomenis, laikydamasi Reglamento nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

 1. vykdydama Bibliotekai taikomas teisines prievoles arba įgyvendindama viešąjį interesą;

 2. siekdama teisėtų Bibliotekos ir (ar) trečiųjų šalių, kurioms teikiami Jūsų duomenys, interesų;

 3. remdamasi Jūsų duotu sutikimu;

 4. vykdydama sudarytas sutartis.

 

Asmens duomenų teikimo duomenų gavėjams tvarka

Išvardytais tikslais tvarkomus asmens duomenis Biblioteka gali teikti:

 1. IT, serverio, pašto, archyvavimo paslaugų teikėjams;

 2. kitoms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

 3. informacinių sistemų ir registrų valdytojams;

 4. notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;

 5. teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

 

Informacija, kuri turi būti pateikta Bibliotekai, ir jos nepateikimo pasekmės

Norėdami naudotis interneto svetaine arba gauti paslaugą, Jūs turite pateikti tą informaciją, kuri būtina Bibliotekos funkcijoms vykdyti arba kurią Biblioteka turi surinkti, pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu nepateiksite prašomos informacijos, negalėsite naudotis interneto svetainės funkcijomis ir, tikėtina, kad Jums nebus galimybės suteikti paslaugų.

 

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenis Biblioteka saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Bibliotekos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Bibliotekos Dokumentacijos plane.

 

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą, asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdama į tai, komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams Biblioteka taikys, pagal Reglamentą privalomas asmens duomenų tvarkymo taisykles.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška susirašinėti ir susirašinėjime pateikti tam tikrus duomenis, t. y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas ir teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymas.
Jūsų elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį ir susijusius duomenis Biblioteka tvarkys, laikydamasi proporcingumo principo. Šie duomenis visų pirma bus matomi tam Bibliotekos darbuotojui, su kuriuo tiesiogiai komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti Bibliotekos darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir kitais susijusiais tikslais.

 

Kokius slapukus ir kaip naudoja Biblioteka

Interneto svetainėje naudojamasi „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į Jūsų kompiuterį.
Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant Jūsų IP adresą Google, jis paverčiamas anoniminiu.
Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.
Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.
Slapukai taip pat naudojami komentarų modulyje saugos mechanizmui. Taip pat slapukas fiksuoja Jūsų balsavimą Bibliotekos skelbiamose apklausose.

Su naudojamais slapukais išsamiau galite susipažinti ČIA.

 

Nuorodų pateikimas

Interneto svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalytis interneto svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Youtube). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos interneto svetainėje, yra taikoma tų interneto svetainių privatumo politika, ir Biblioteka neprisiima atsakomybės už šių interneto svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ir jų privatumo politikos nuostatas.

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Biblioteka informuoja, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 1. teisę susipažinti su savo duomenimis ir informacija, kaip jie yra tvarkomi;

 2. teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;

 3. teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

 4. teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;

 5. teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

 

Tam, kad galėtų įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, Biblioteka turi nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačiusi Jūsų tapatybės, Biblioteka nežinos, ar į ją kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko, todėl negalės įgyvendinti Jūsų teisių.
Biblioteka gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Bibliotekos asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Informacinių išteklių skyriaus bibliotekininkė Almantė Čekuolienė tel. 8 659 43447, el. p.: almante.cekuoliene@libis.lt

bottom of page