top of page

Balys Gražulis

(1914–1994)

Rašytojas, žurnalistas.

Balys Gražulis gimė 1914 m. gruodžio 10 d. Varėnoje (dab. Senoji Varėna). Apie save jis rašė: „Gimiau Varėnoje, Antakalnio kaime, bet ankstyvą vaikystę praleidau Sibire, Irkustko mieste, kur per I pasaulinį karą buvo evakuoti mano tėvai. Lietuvon grįžome bene 1921 metais.“ Mokėsi Varėnos pradinėje mokykloje. Nuo 1930 m. dalyvavo Šaulių organizacijos veikloje. Literatūrinį kelią pradėjo eilėraščiais. Sukūrė scenos vaizdelių šauliams, parašė dramą apie spaudos draudimo metus „Jau teka saulelė.“ 1934 metais, tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, parašė komediją operetę „Kieno viršus“. Abu veikalai buvo sėkmingai suvaidinti. Per literatūrinę veiklą buvo įtrauktas į radijo pusvalandžius kariuomenei , pasireikšdamas jau kaip patyręs dramaturgas. 1941 metais pradėjo dirbti Kauno radiofono literatūros skyriaus redaktoriumi. Nepritardamas sovietinei okupacijai, darbą radiofone panaudojo ir pogrindinei patriotinei veiklai, slapta įrašinėjo žymiųjų Lietuvos veikėjų kalbas ateities kartoms. Vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) tebedirbo Kauno radiofone. 1944 m. vasarą artėjant sovietų kariuomenei, ryžosi emigruoti į Vakarus. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten 1947 m. „Patrios“ leidykla išleido novelių rinkinį „Brydė rugiuose“. 1949 m. apsigyveno JAV, Detroito apylinkėje. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1958 m. novelių rinkinį „Sudužęs vaizdas“ Anglijoje išleido „Nidos“ leidykla. Be to rašytojas sukūrė keletą mėgėjiškų scenos veikalų, keliolika radijo vaidinimų, periodinėje spaudoje paskelbė keliasdešimt novelių ir apsakymėlių, rašė straipsnius kultūros, literatūros klausimais, recenzijas.

B. Gražulis mirė 1994 m. balandžio 2 d. Flinto ligoninėje, JAV Mičigano valstijoje. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.


Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsirado galimybė susipažinti su kraštiečio Balio Gražulio kūryba. 1992 m. Varėnos viešoji biblioteka gavo B. Gražulio dovanojamų knygų siuntą (110 knygų). Tai B. Gražulio knygos „Brydė rugiuose“ ir „Sudužęs vaizdas“, Andriaus Ryliškio knyga „Fragmentai iš praeities miglų“, Jurgio Gliaudos „Perlojos respublika“, Jono Miškinio „Manoji Dzūkija“, Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčios“, Vinco Krėvės, Kazio Bradūno ir kitų autorių leidiniai.


Už rašytojo patriotinę, literatūrinę veiklą 1998 m. gegužės 7 d. Senosios Varėnos bibliotekai buvo suteiktas Balio Gražulio vardas.


2015 m. Senosios Varėnos bičiulių klubo iniciatyva buvo išleista Balio Gražulio „Rinktinė“. Joje publikuojama didžioji dalis rašytojo kūrinių – novelės, atsiminimai, publicistika, laiškai. Autorius knygoje pateikia spalvingų Dzūkijos kaimo vaizdų. „Tėviškė... Kam negraži jo gimtinė! O mūsoji! Juk ji pačioje širdyje grožiu išgarsėjusio Dainavos krašto – Dzūkijoje. Ant Merkio ir Varėnės krantų, apsupta žiemą vasarą žaliuojančių, kaip rūta kvepiančių , pušynų, ežerų, ežerėlių, išraižyta upokšnių, prisagstyta ėgliais ir viksvomis apžėlusių kalnelių, liūliuojančių raistų, paupiais išklota margomis pievomis, pribarstyta lekiančių smėlynų – puošni ir žavi mūsų tėviškė“, - rašo B. Gražulis novelėje „Pasakojimai mano sūnui“ (p.13). Leidinyje išspausdintas rašytojo, šios knygos sudarytojo ir redaktoriaus Vytauto Girdzijausko straipsnis „Iš praeities miglų išnyrantis vaizdas“, supažindinantis su B. Gražulio kūryba.

bottom of page