top of page

Gyvenimą pašventęs tarnystei Dievui ir žmonėms


Varėnos viešojoje bibliotekoje ( II aukšte) veikia spaudinių paroda, skirta kunigo, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo, tautosakos rinkėjo, Valkininkų bažnyčios klebono (1949–1957) Prano Bieliausko 140-osioms gimimo metinėms paminėti.

Kunigas Pranas Bieliauskas – vienas žymiausių Vilniaus krašto dvasininkų, lietuvybės puoselėtojų, tautos švietėjų. Gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Trakų apskrities Jiezno valsčiaus Slabados kaime. Pranas kelis metus mokėsi privačiai pas mokytojus Stakliškėse, Medininkuose, Kaune, Pakrovuose. 1907 m. buvo priimtas į Vilniaus kunigų seminariją, ją baigęs 1911 m. įšventintas kunigu bei paskirtas Vilniaus Katedros vikaru.


Vien tiesioginėmis kunigo pareigomis P. Bieliauskas neapsiribojo. Jis dalyvavo įvairių okupuotojo Vilniaus krašto lietuviškų organizacijų veiklose: 1913-1940 m. buvo Vilniaus lietuvaičių katalikių šv. Zitos draugijos valdybos pirmininkas, 1915–1919 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas, 1917 m. Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis, 1919–1937 m. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto narys, 1927–1937 m. Lietuvių labdarybės draugijos pirmininkas. Kun. P. Bieliauskas žinomas ir kaip tautosakos, numizmatinės, etnografinės medžiagos rinkėjas, išleidęs liaudies dainų ir melodijų rinkinį „Varguolių dainos“ (1936).


Už lietuvybę sėjančią veiklą visą laiką buvo persekiojamas sovietinio saugumo. 1949 m. buvo išsiųstas į Valkininkus. Klebonu Valkininkuose P. Bieliauskas išbuvo ligi 1956 m. gruodžio 31 d. o nuo 1957 m. sausio 1 d. jį pakeitė kun. Antanas Dilys. P. Bieliauskas liko Valkininkų parapijos tituliniu (garbės) klebonu ir atlikdavo kai kurias pareigas. Mirė 1957 metais, gruodžio 21 dieną, palaidotas Valkininkų parapijos bažnyčios šventoriuje.


Nors Valkininkuose gyveno neilgai, tačiau visiems laikams susiejo su jais savo vardą. Bažnyčios šventoriuje yra kunigo Bieliausko kapas, o pačiam miesteliui liko jo šventovių istorijos knyga. Jis surinko ir parašė Valkininkų bažnyčios ir vienuolyno istoriją, kurią 2004 m. atskira knyga „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas. 1555–1957“ išleido „Vorutos“ leidykla.


Parodoje – Prano Bieliausko knygos: „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas, 1555*–1957“; (2004) „Vilniaus dienoraštis, 1915 XII 26–1919 XI 26“ (2009); „Dienoraštis, 1920–1957“ (2012); „Iš Slabados kaimo – į Vilniaus katedrą : kun. P. Bieliausko užrašai, 1883–1911 m.“ (2013).


Knyga „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas, 1555*–1957“ skirta Valkininkų parapijos bažnyčios ir vienuolyno istorijai nuo seniausių laikų. Pateikiami čia dirbusių dvasininkų portretai, įvairių dokumentų nuorašai (inventoriai, sąrašai, bažnytinių brolijų – Rožinio Dievo Motinos, Blaivybės, Šv. Antano ir kt. – dokumentai, vizitacijų medžiaga). Aprašomi parapijiečių ir klebonijos santykiai su žydais. Apibūdinami bažnyčios architektūra ir interjeras, bei tai, kaip per kelis šimtus metų keitėsi bažnyčios išorė ir vidus. Knygoje aprašoma Valkininkų pranciškonų vienuolyno istorija, vienuolyno pastato architektūra. Be autorinio teksto, joje skelbiama daug dokumentų, kurie tikriausiai bus įdomūs besidomintiems Bažnyčios ir krašto istorijos šaltiniais.


„Vilniaus dienoraštis, 1915 XII 26–1919 XI 26“ atskleidžia 1915–1919 m. Vilniaus gyvenimo ypatumus, minima daug to meto lietuvių bei lenkų dvasininkų, kultūros bei politikos veikėjų, rašoma apie tuo metu veikusias lietuvių organizacija, jų veiklą. Dienoraštyje, rašytame 1920–1957 m., vaizduojama plati Vilniaus ir Vilniaus krašto krašto visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo panorama sudėtingomis politinėmis sąlygomis. Dienoraštyje atsiskleidžia įvairiapusis Prano Bieliausko interesų laukas, jo veikla ne tik kaip dvasininko, bet ir kaip kultūrininko, lietuvybės puoselėtojo. Vaizduojamas 1949–1957 m. darbas Valkininkų parapijoje.


Knyga „Iš Slabados kaimo – į Vilniaus katedrą: kun. P. Bieliausko užrašai, 1883–1911 m.“ – tai kun. P. Bieliausko 1945 m. gruodžio 31 d. baigti rašyti prisiminimai, skaitytojui išsamiai ir vaizdžiai atskleidžiantys jo vaikystės ir jaunystės gyvenimo tarpsnį nuo 1883 m. iki 1911 m. Leidinyje gausu žinių apie Jiezno parapijos buitį XIX a. pabaigoje, mokslus Vilniaus kunigų seminarijoje, lietuvių tautinį, kultūrinį judėjimą Vilniaus krašte XX a. pradžioje. Leidinyje išspausdintas Vytauto Česnulio straipsnis „Kun. P. Bieliausko biografijos netikslumai bei mįslės“, kuriame rašoma apie P. Bieliausko klebonavimą Valkininkų parapijoje.


Parodoje eksponuojamos kelios nuotraukos iš knygos „Dienoraštis, 1920-1957“, pateikta keletas straipsnių iš periodinės spaudos. Parodą papildo segtuvai „Kun. Pranas Bieliauskas (1883–1957)“ bei „Kunigas Pranas Bieliauskas – tautosakos rinkėjas“. Segtuvuose – straipsnių kopijos iš spaudos apie kunigo P. Bieliausko gyvenimą ir veiklą. Pateiktas ir literatūros sąrašas apie P. Bieliausko gyvenimą bei kūrybą.

Parengė Laimutė Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos bibliografėbottom of page