top of page

Juozas Jakavonis-Tigras

(1925-07-10–2021-11-23)

Lietuvos partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierius.


2018 metais J. Jakavonis apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“.


Juozas Jakavonis gimė 1925 m. liepos 10 d. Kasčiūnų kaime. J. Jakavonis būdamas vos devyniolikos davė partizano priesaiką ir aktyviai dalyvavo ginkluotame pasipriešinime. Jis su kitais partizanais savo tėvų kieme 1945 metais įrengė bunkerį, kuris 1945–1946 metais tapo Pietų Lietuvos partizanų vadų vadaviete. Bunkeryje gyveno ir dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadai J. Vitkus-Kazimieraitis ir A. Ramanauskas-Vanagas. J. Jakavonis dar platino ir pogrindinę spaudą, nes bunkeryje buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“. Dvejus metus trukusi aktyvi J. Jakavonio-Tigro partizaninė kova baigėsi 1946 metų gruodžio 8 dieną, kai savo gimtajame kaime, kaimyno namuose, buvo enkavedistų suimtas su partizanų spauda. Tuomet prasidėjo kankinimai ir kruvini tardymai Merkinės milicijos rūsiuose, Varėnoje, o galiausiai ir Vilniaus KGB rūsiuose. J. Jakavonis ištvėrė nežmoniškus kankinimus, tačiau neišdavė nė vieno, su kuriais akis į akį suvesdavo okupacinių struktūrų darbuotojai. Bolševikinio karo tribunolas J. Jakavonį nuteisė Sibiro kalėjimams, lageriams ir tremčiai, ir ten jis praleido savo jaunystę – nuo 1946 iki 1959 metų. 1959 m. J. Jakavonis su savo šeima grįžo į Lietuvą.


1988 m., prasidėjus Atgimimui, J. Jakavonis įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. Šalia jo namų buvo atkastas ir įrengtas bunkeris, buvusi Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, kuri kasmet pritraukia gausų lankytojų būrį ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio.

1994 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga J. Jakavonį apdovanojo Pasipriešinimo dalyvio Kryžiumi, 1995 metais Tautos fondas (JAV) įteikė padėką už gyvosios istorijos paliudijimus. 1998–aisiais Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus dekretu jam įteiktas Vyčio Kryžiaus 3–iojo laipsnio ordinas ir padėka už nuopelnus Lietuvai. 2000 metais iš Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus jis gavo Lietuvos kariuomenės kūrėjo medalį. 2018 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei įteikta Laisvės premiją. Tarp šios grupės narių buvo ir J. Jakavonis-Tigras. 2018 metais J. Jakavonis apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“. 2021 metais J. Jakavoniui įteikta partizanų vado A. Ramanausko-Vanago premija.


2005 metais jis parašė knygą „Šalia mirties“. Knygoje pateikiami atsiminimai apie partizaninę kovą Merkinės apylinkėse, kančias, patirtas Merkinės, ir Varėnos saugume, Gulago lageriuose, autoriaus ir jo kaimynų liudijimai apie gyvenimą sovietinėje Lietuvoje iki Atgimimo.


Partizanas Juozas Jakavonis-Tigras mirė 2021 m. lapkričio 23 d., eidamas 97-uosius. Palaidotas gimtojo Kasčiūnų kaimo kapinėse.

bottom of page