top of page

Mykolas Norkūnas

(1869–1951)

Visuomenės veikėjas

Gimė 1869 m. gruodžio 1 d. Krūminių kaime. Jaunas būdamas slaptai išmoko lietuviškai skaityti ir rašyti, padėjo knygnešiams platinti knygas. Už knygų platinimą buvo patekęs kalėjiman. 1892 m. atvyko į JAV. Pradėjo lankyti vakarines mokyklas ir mokytis įvairių amatų: braižymo, fotografijos meno, vėliavų siuvinėjimo. M. Norkūnas mėgo organizacinį darbą: 1902 m., apsigyvenęs Lawrence, rūpinosi lietuvius atitraukti nuo lenkiškos parapijos, įsteigė Aušros Vartų, Šv. Lauryno draugijas. Dideli jo nuopelnai steigiant ir ilgus metus vadovaujant Amerikos lietuvių katalikų jaunimo organizacijai – Lietuvos Vyčiams. Rinko medžiagą Lietuviškų Naujosios Anglijos draugijų ir bažnyčių albumui. Vienas steigėjų Lietuvių istorijos mokslo draugijos ir lituanistikos senienų rinkėjas.

Mykolas Norkūnas mirė 1951 m. balandžio 1 d. Lawrence.

bottom of page