top of page

POEZIJOS RUDENĖLIS 2023!

„Žurnalistika – mano gyvenimas. Spindintis kelias nuo vaiko dienos“

Jonas Laurinavičius

Žinomas žurnalistas, filologas ir kraštotyrininkas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys, Varėnos rajono literatų būrelio narys 1956–1959 metais Jonas Laurinavičius liepos septintąją šventė gražią gyvenimo sukaktį – savo 85-ąsias gimimo metines.

Jonas Laurinavičius gimė 1938 m. liepos 7 d. Pajautuose, Trakų apskrityje. Mokėsi Pasamavio pradinėje mokykloje, vėliau Onuškio vidurinėje mokykloje. Besimokydamas Pasamovio kaimiškoje pradinėje mokykloje, be jokio profesinio orientavimo, be jokių mokytojų paskatinimų jis jau brandino vienintelę svajonę „rašyti į laikraščius“. Ši svajonė išsipildė su kaupu. 1964 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą.

Nuo 1972 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos kultūros fondo „Knygnešio“ draugijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys, Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys.

Dirbo Šalčininkų ir Vilniaus rajonų laikraščių redakcijose bei Vievio, o ilgiausiai - Kaišiadorių rajono laikraščio redakcijoje - 41-erius metus, Mažeikių rajono redakcijoje - 11 metų. Lygiai 25 metus (nuo 1991 m. spalio 31 d. iki 2016 m. spalio 31 d.) buvo „Kaišiadorių aidų" laikraščio redaktorius.

Spaudoje paskelbė daugiau kaip 2000 publikacijų kraštotyros tema. Yra išleidęs, parengęs ir sudaręs daugiau kaip šimtą knygų, brošiūrų, apybraižų, straipsnių, aforizmų, bažnyčių istorijų, epigramų, eilėraščių, esė, interviu ir t.t.

J. Laurinavičius didžiąją gyvenimo dalį praleido dirbdamas Kaišiadoryse. Šį kraštą, jo garsius žmones jis aprašė plačiai, su meile ir gabaus kraštotyrininko profesionalumu. Apie jį rašė savo rajono laikraštyje, „Lietuvos aide”, kitoje respublikinėje spaudoje. Parašė ir išleido kraštotyros knygas „Nusilenkimas knygnešiams ir daraktoriams” (1991), „Kaišiadorių krašto žmonės. 100 biografijų” (2002) ir kt.

Apdovanojimai: Medaliais „Už nuopelnus Lietuvai“, „Už nuopelnus kraštotyrai ir paminklų apsauga“, „Už nuopelnus žurnalistikai“. Žemės ūkio ministerijos konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2008“ laureatas. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus „Gintarinės plunksnos“, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Vasaros poezijos šventės „Pakviesk į širdį vasaros švelnumą“ laureatas. Kaišiadorių rajono savivaldybės Kultūros premijos laureatas. 2013 m. suteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas, Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos laureatas.

Iki šiol J. Laurinavičius mus džiugina turininga kūrybine veikla: rašo ir leidžia įvairaus žanro knygas. Tačiau mums labiausiai rūpi, kas žurnalistą, kraštotyrininką ir rašytoją Joną Laurinavičių sieja su Varėna.

Jonas Laurinavičius ne kartą yra rašęs, kad Varėnos rajono laikraščio redakcija jam buvo literatūrinio ir žurnalistinio darbo pradžiamokslis, o 1956 m. susikūręs varėniškių literatų būrelis prie rajono laikraščio redakcijos buvo netgi pagrindinė literatūrinė mokykla. Pirmieji du moksleiviški J. Laurinavičiaus eilėraščiai „Tarybiniame balse“ buvo išspausdinti 1956 metų rugpjūčio 15 dienos numeryje. Pirmasis iš jų – „Svajonė“, antrasis – „Užžėlusiu taku“. Būsimajam žurnalistui tuo metu buvo aštuoniolika metų, mokėsi buv. Daugų (dabar Trakų rajono) Onuškio vidurinės mokyklos dešimtoje klasėje.

Kauno leidykla „Naujasis lankas“ 2017 metais išleido Jono Laurinavičiaus knygą „Žurnalistai“ – atsiminimų, biografinių apybraižų, interviu ir straipsnių rinkinį. Knygą autorius skiria žurnalistams, su kuriais yra dirbęs arba artimai bendravęs. Knyga „Žurnalistai“ įdomi ir varėniškiams. Atskirą skyrelį, pavadinimu „Saulėta brydė“, knygoje autorius pašventė „Tarybinio balso“ ir kitų spaudos leidinių darbuotojui Stasiui Čižui, įtraukusiam jį į literatų būrelį prie Varėnos rajono laikraščio. Gražų įspūdį visam gyvenimui knygos autoriui paliko ir neetatinis korespondentas Domas Tertelis, žurnalistai Juozas Laniauskas, Domas Jankauskas, Domas Staselis, tuometinės rajoninės bibliotekos vedėjas Algirdas Kancleris. J. Laurinavičius gražiai aprašo pirmąjį rajono literatų būrelio vakarą Varėnos kultūros namuose 1956 m. rugpjūčio 19 d.

Knygoje paskyrė vietos ir vėlesnėms sąsajoms su Varėnos spauda: „Atgimimo metais, kai Varėnos rajono laikraščio redaktoriumi tapo Aloyzas Tendzegolskis, mano ryšiai su šia redakcija vėl atgijo“. Kelias vasaras per atostogas J. Laurinavičius atvykdavo į Varėną ir su A. Tendzegolskiu važinėdavo po rajoną – Zervynas, Subartonis, Merkinę, Valkininkus. Po šių kelionių aprašė savo įspūdžius, jie buvo išspausdinti mėnraštyje „Gimtinė“, o vėliau įdėti į knygą „Atminties ženklai“ (2013). A. Tendzegolskis J. Laurinavičių buvo įtraukęs į „Merkio krašto“ laikraščio priedo „Varėnė“ redakcinę kolegiją. Per bendravimą su „Varėne“ ir varėniškiais, atsirado atsiminimų-humoristinių epizodų knygelė „Kaip...“ (2008).

Dirbdamas rajonų redakcijose, J. Laurinavičius - kaip žurnalistas - nepraleisdavo bibliotekose rengiamų susitikimų su rašytojais, poetais, kultūros veikėjais, naujų knygų sutiktuvių, knygų parodų, proginių konferencijų. Nepriklausomybės metais vis dažniau jis buvo kviečiamas jau kaip knygų autorius susitikti su skaitytojais, pristatyti savo naujas knygas. 2014 metais užsimezgė nuoširdūs ryšiai ir su Varėnos viešąja biblioteka, ypač su šio straipsnio autore. Tuomet biblioteka jį ir Kazį Račkauską , Tėvynės pažinimo draugijos garbės pirmininką, pakvietė pristatyti savo naujų knygų. Nuo to laiko Varėnos bibliotekos knygų fondas nuolat pildosi naujomis J. Laurinavičiaus knygomis. Manau, kad mūsų bibliotekai yra didelė garbė, kad autorius dovanoja bibliotekai leidinius su autografais.

2023 metais pasirodė J. Laurinavičiaus knyga „Kur eini? Į biblioteką! “ Čia pasakojama apie bibliotekas, jų darbuotojus su kuriais autorių sieja keleriamečiai ryšiai, dalykinis bendravimas. Derama vieta šioje knygoje skirta ir Varėnos viešajai bibliotekai – skyrelis „Varėniškė brydė šviesių prisiminimų lauke: laiškas Viešosios bibliotekos bibliotekininkei L. Cibulskienei“. Laiške apžvelgtas bendradarbiavimas su varėniške redakcija, jaunaisiais literatais, biblioteka.

Pastaraisiais metais Jonas Laurinavičius knygas leidžia tik savo lėšomis. Tiražai nedideli - daugiausia 100-200 egzempliorių. Knygynų jos nepasiekia, tačiau dešimtys bibliotekų jas gauna su autoriaus dovanojimo įrašais. Šiais metais Jonas Laurinavičius savo lėšomis išleido l. Cibulskienės parengtą knygelę „Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Istorinė apžvalga“.


Spalio 7 d. 13 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje vyks tradicinis Alytaus ir Varėnos literatų renginys „Poezijos rudenėlis 2023“. Dalyvaus žurnalistas Jonas Laurinavičius.


Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė

Laimutė Cibulskienė


bottom of page