top of page

Pranciškus Čivilis

Pranciškus Čivilis – Varėnos rajono Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčios, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios klebonas.

Klebonui kun. Pranciškui Čiviliui jo 60–mečio proga įteiktas pirmasis Varėnos rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“.


Pranciškus Čivilis gimė 1957 m. liepos 2 d. Antagaluonės kaime, Molėtų rajone. 1983 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1983 m. įšventintas į kunigus, dirbo vikaru Molėtuose, Alytuje.


Kun. P. Čivilis Varėnos krašte darbuojasi nuo 1985 metų. Jo rūpesčiu Senojoje Varėnoje 1991 m. pradėta statyti ir 1994 m. baigta nauja bažnyčia, įrengta klebonija, rūsyje – koplyčia, žemutinėje bažnyčios salėje menininkų darbų parodų salė. Kun. P. Čivilis įgyvendino projektą „Bažnyčios navos langų vitražų ciklas čiurlioniška tematika“ (2006), atnaujino Babriškių ir Akmens parapijų bažnyčias.

2000 m. už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai kun. P. Čivilis buvo apdovanotas Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu bei rajono savivaldybės premija. Kun. P. Čiviliui suteiktas popiežiaus Jono Pauliaus II ypatingasis palaiminimas už bažnyčios statybą, popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis palaiminimas kunigystės 25–mečio proga.


2009 m. kunigui P. Čiviliui buvo suteiktas „Lietuvos šviesuolio“ vardas ir įteiktas garbingas apdovanojimas. Jam suteikti „Kaimo dvasininko“, populiariausio Varėnos rajono gyventojo vardai. Dvasininkas apdovanotas Riterio kryžiaus ordinu. 2011 metais buvo apdovanotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsteigtu ženklu „Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu“.

2012 m. vasario 16 d. kleboną kun. P. Čivilį Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. 2013 m. Senosios Varėnos 600 metų jubiliejinės šventės metu klebonui kun. P. Čiviliui už nuoširdų ir nenuilstamą rūpinimąsi žmonėmis, už kilnius darbus, aktyvią visuomeninę veiklą buvo suteiktas Garbės piliečio vardas ir apdovanotas Senosios Varėnos Garbės piliečio medaliu. 2015 m. kun. P. Čivilio rūpesčiu priešais Senosios Varėnos bažnyčią iškilo skulptūra „Angelas“ (skulptorius Mantas Paulauskas). 2017 m. šešiasdešimties metų sukakties proga kunigui buvo įteiktas pirmasis Varėnos rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“.

Savo kleboną myli ir gerbia visų trijų parapijų tikintieji. Šis dvasininkas nepraeina pro šalį nepaguodęs, neišklausęs kenčiančio, liūdinčio, nenusilenkęs senam, nepaglostęs mažo žmogaus. Toks jis, kuklus, žmones ir Dievą mylintis klebonas Pranciškus Čivilis.

bottom of page