top of page

Prisiminkime žurnalistą Ir kraštotyrininką Vytautą Valentiną Česnulį

(1936 02 14–2022 04 26)

Sukanka vieneri metai, kai 2022 m. balandžio 26 dieną, eidamas 87 metus, po sunkios ligos mirė žurnalistas, rašytojas, kraštotyrininkas Vytautas Valentinas Česnulis, daugelio knygų ir straipsnių apie Varėnos kraštą autorius.


V. V. Česnulis gimė 1936 vasario 14 d. Moliadugnio kaime, Varėnos valsčiuje. 1946 m. baigė pradinę mokyklą gimtajame sodžiuje, 1954 m. – Varėnos I (dabar Senosios Varėnos) vidurinę mokyklą, taip pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Baigęs universitetą (1959 metais) dirbo įvairiuose žurnaluose. Ketverius metus dirbo žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ redakcijoje. 1968–1972 m. redagavo laikraštį „Gyvenimas – mokykla".


1972–2001 m. ėjo įvairias pareigas Lietuvos radijuje ir televizijoje (LRT), buvo įvairių televizijos ir radijo redakcijų redaktorius. 1972–1974 m. vedė dvimetę ekonominės televizijos mokyklos žemdirbiams laidą. Taigi pačius gražiausius 29 savo jaunystės gyvenimo metus ir sugebėjimus atidavė Lietuvos radijui ir televizijai.

V. V. Česnulis buvo ne toks žmogus, kuris sėdėtų be mėgstamo užsiėmimo. Dar mokykloje pamėgęs kraštotyrą, nebedirbdamas LRT laisvą laiką skyrė darbui archyvuose, gilinosi į gimtojo krašto istoriją. Nuo 2008 m. dar buvo laikraščio „Voruta“ bendradarbis. Pagrindinės jo rašinių temos – kultūra, mokslo ir bažnyčios istorija, kraštotyra.


V. V. Česnulis parašė 15 knygų, kuriose sukaupta daug įdomių istorinių faktų, surinktų Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centriniame valstybės archyvuose ir Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne. Pateikė nemažai retos ir daugeliu atvejų neskelbtos medžiagos. Archyvinių dokumentų analize pagrįstus rašinius V. V. Česnulis skelbė įvairiuose periodiniuose leidiniuose.


V. V. Česnulis nuolat palaikė ryšius su Varėnos krašto bendruomene, dalyvavo įvairiuose renginiuose. Varėnos kultūros centro salėje vykusioje konferencijoje „150 Varėnos istorijos minučių“ (2012 m.) skaitė pranešimą „Varėnos pradžia“. Tais pačiais metais dalyvavo Varėnos viešosios bibliotekos renginyje, kuriame buvo aptarti žinių apie Varėną konkurso rezultatai ir įvertinti konkurso nugalėtojai. V. V. Česnulis nuolat domėjosi Varėnos viešosios bibliotekos kraštotyros fondu, yra dovanojęs įvairios medžiagos.

2017 metais už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą V. V. Česnulis apdovanotas medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“, 2017 metais apdovanotas „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija. 2018 m. jam įteikta „Ryto“ draugijos skiriama Stanislovo Rapalionio premija už Pietryčių Lietuvos kultūros ir švietimo sklaidą.


Parodoje – V. V. Česnulio remiantis archyviniais šaltiniais parašytos knygos:

„Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos" (2006), „Senoji Perlojos bažnyčia" (2006), (abi knygos – istorija, o ne tikyba) „Perlojos bažnyčios" (2008), „Moliadugnis ir jo apylinkės" (du leidimai (2007, 2008), gimtojo kaimelio istorija platesniame fone), „Varėnos krašto šauliai 1919–1940", „Kalesninkų parapijos atgimimas: Kalesninkų bažnyčios statytojas ir lietuviškos mokyklos įkūrėjas kunigas Mykolas Rudzis" (istorinė apybraiža, 2013), „Nutilę varpai" (apybraiža apie Lietuvos bažnyčios varpus, 2015), „Poringė apie Mergežerio sodžių" (2011), „Varėnai 150 metų" (2012), „Senoji Varėna–600" (2014, knygoje V. Česnulis aprašė Senosios Varėnos istoriją iki sovietinės okupacijos), „Tarp ežerų ir girių: Girežerio kaimo istorija" (2016), „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius" (2016), „Merkinės cerkvė“ (2019), „Mokytojai Grušauskai“ (2019), „Kūrybos taku“ : [istorinių straipsnių rinkinys] (2021).


Parodą papildo kompiuteriu atspausdinti V. V. Česnulio kraštotyros darbai: „Senoji Varėna: pradžių pradžia“ (tai tekstas knygai „Senoji Varėna 600“. Įknygą netilpo net trečdalis to, ką ką buvo pasiūlęs rengiamai knygai) ir „Žmonės KGB pinklėse“ bei literatūra apie V. V. Česnulį.


Parengė Laimutė Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos bibliografėbottom of page