top of page

Rapolas Mackonis

(1900–1982)

Prozininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Redagavo „Vilniaus balsą“, „ Naująją Lietuvą“, bendradarbiavo daugelyje Vilniaus krašte bei Lietuvoje ėjusių periodinių leidinių, išleido grožinės literatūros kūrinių, straipsnių rinkinių. Gimė Rapolas Mackonis 1900 m. lapkričio 16 d. Paąžuolės kaime. 1913 m. baigė Slučajaus rusišką pradžios mokyklą, 1915 – Kalesnykų dviklasės, aišku irgi rusiškos, IV skyrių. 1924 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, po to Vilniaus universitete laisvojo klausytojo teisėmis studijavo humanitarinius mokslus. Debiutavo gimnazijos almanache „Milda“(1924). Žymesni kūriniai: apysakos „Pilkieji didvyriai“ (1929-1930), „Čia mūsų žemė“ (1935), „Kapinės“ (1936), „Sunkus kelias“ (1937), apybraižos „Daktaras Jonas Basanavičius“ (1930), „Teodoras Narbutas“, (1939). Aštrios plunksnos, kietai ginąs lietuvių tautos ir valstybės interesus publicistas neįtiko jokiai valdžiai. Lenkai jį pora kartų kalino Lukiškėse, vokiečiai – Štuthofo mirties stovykloje, sovietai – Kemerovo srities lageriuose. Trylikai metų išplėštas iš Lietuvos, perėjęs nacių ir sovietų lagerius, į Vilnių grįžo tik 1956 m. 1968-1982 m. dirbo Dailės muziejuje, kultūros klausimais rašė į spaudą, daugiausia apie savo mylimą Vilnių, jo amžinas tautines problemas. Deja, pirmosios plonos R. Mackonio atsiminimų knygutės „Iš kavinės į kavinę“ ir „Dvylika Vilniaus kunigų“ išėjo tik 1994 m., praėjus dvylikai metų nuo autoriaus mirties, 1999 m. – „Senoji vilniečių karta“, o 2001m. – „Amžiaus liudininko užrašai“. „Senoji vilniečių karta“ – tarsi maža enciklopedija kiekvienam, kam įdomi ir brangi mūsų sostinės praeitis. Knygoje pristatyta trisdešimt senųjų vilniečių. „Amžiaus liudininko užrašai“ – solidi knyga, chronologiškai apima kone visą amžių – nuo pirmųjų XX a. metų iki devintojo dešimtmečio pradžios, beveik iki rašytojo mirties. Rapolas Mackonis mirė 1982 m. sausio 9 d.

Daugiau informacijos apie Rapolą Mackonį galima rasti Varėnos viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriuje. Čia yra parengta Rapolui Mackoniu skirta bibliografija, kurioje suregistruota rašytojo išleistos knygos bei straipsniai periodikoje, pateikta literatūra apie rašytoją ir jo kūrybą.bottom of page