top of page

Žymios datos. Birželio mėn.


1823 m. birželio 1 d. Trakų dekanas Augustavičius pašventina naujos Valkininkų bažnyčios kertinį akmenį.

(Skrinskas G. Piligrimo vadovas. – Kaunas, 1999, p. 415).

2004 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino Marcinkonių herbą. (Lietuvos heraldika. D. 2. – Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 122).

2006 m. birželio 1 d. mirė režisierė, nusipelniusi meno veikėja, profesorė Dalia Tamulevičiūtė. Palaidota Senosios Varėnos kapinėse. (Jurgaitytė J. Režisierės laidotuvėse aidėjo plojimai // Lietuvos rytas. – 2006, birž. 5, p. 3).


1944 m. birželio 3 d. hitlerininkų baudžiamasis būrys sušaudė ir sudegino 119 Pirčiupių kaimo gyventojų: 29 moteris, 21 vyrą ir 69 vaikus. (Pirčiupių tragedijos kaltininkai. – Vilnius, 1975, p. 35-36).


1964 m. birželio 3 d.

Burokaraisčio kaime gimė Juozas Pekarskas, Lietuvos žemės ūkio universiteto docentas, biomedicinos mokslų daktaras.1935 m. birželio 4 d. Margionių kaime gimė įžymus gamtininkas, botanikas, aplinkosaugininkas ir kraštotvarkininkas Kęstutis Pranciškus Balevičius, daugelio mokslinių darbų autorius. Mirė 2002 m. rugpjūčio 10 d.


1931 m. birželio 4 d. Kaibučiuose gimė dailininkas, tapytojas Vaclovas Gražėnas.

1945 m. birželio 5 d. Sapiegiškės kaime gimė poetas Antanas Kalanavičius. Mirė 1992 m.


1866 m. birželio 6 d. buvo uždaryta senoji Perlojos bažnyčia, kuri tikintiesiems grąžinta tik 1906 m. (Lūžys S., Lūžytė M. Iš Perlojos Tavo sūnūs... – Kaunas, 2008, p. 39).


1904 m. birželio 6 d. Puodžių kaime gimė liaudies pasakotoja ir dainininkė Anelė Čepukienė-Čenkutė. Mirė 1980 m.


2003 m. birželio 6-8 d. Merkinėje ir Varėnoje vyko Antrasis Dzūkijos kultūros kongresas. Jis buvo skirtas Dainavos krašto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 750-mečiui. (Antrasis Dzūkijos kultūros kongresas. – Marcinkonys, 2004).


1914 m. birželio 8 d. Kampų dvare, Merkinės valsčiuje gimė poetas Zigmas Gavelis. Mirė 2000 m. Bostone.1989 m. birželio 11 d. mokytojo Juozo Kaupinio iniciatyva Merkinės kapinėse buvo pastatytas paminklinis akmuo, kurį birželio 14 d. pašventino Merkinės kunigas dekanas Rokas Puzonas. (Laiko atodangos. – Kaunas, 1998, p. 279).


1938 m. birželio 12 d. Nedzingėje pašventinti Šaulių namai. (Česnulis V. Varėnos krašto šauliai. – Vilnius, 2008, p. 242).

1831 m. birželio 12-15 d. per Merkinę pražygiavo generolo D. Kurutos 6500 karių su 20 patrankų gvardijos dalinys, skubėjęs iš Gardino į pagalbą caro kariuomenei, susikoncentravusiai Vilniuje. (Merkinė. – Vilnius: Vaga, 1970, p. 67).


1944 m. birželio 13 d. Perlojoje gimė Antanas Ciūnys, Lietuvos žemės ūkio universiteto docentas, mokslų daktaras.


1990 m. birželio 14 d. pašventintas Lietuvos partizanų kryžius prie buvusios NKVD būstinės Varėnoje. Kryžius pastatytas Sąjūdžio Varėnos tarybos ir Tremtinių bendrijos rūpesčiu. Kryžių padarė meistras Algirdas Juškevičius. (Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva: T. 2. – Vilnius, 1998, p. 291).

1991 m. birželio 14 d. monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Varėnoje pašventino tremtinių vėliavą ir prie geležinkelio stoties pastatytą paminklą Dzūkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams. Tai skulptoriaus A. Ambraziūno 3, 6 m aukščio akmeninis paminklas, kuriame iškalti prasmingi žodžiai: „Likome gyvi, kad būtume laisvi“.Čia pat, „Atminties take“ įamžintas negrįžusių iš Sibiro atminimas. (Staliulionis. J. Dainomis apraudota dalia // Merkio kraštas. – 1991, birž. 22, p. 1)

2007 m. birželio 16 d. Subartonyse atidarytas Lietuvos totorių buities bei kultūros muziejus. Muziejaus įkūrėjai – totorė Liucija Gaidukevičienė ir lietuvis Vladas Gaidukevičius. Muziejus įkurtas 1939 m. statytame Vlado Gaidukevičiaus tėvų name. (Subartonių kraštas. – Marcinkonys, 2007, p. 109; Šemelytė R. Totoriška dvasia lietuviškoje troboje. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2009, liep. 1-7, p.9.).

1919 m. birželio 16 d. Perloja buvo įtraukta į antraeilių Alytaus apskrities valsčių sąrašą, jai palikus tris artimiausius kaimus. Česnulevičiūtė P. Iš Perlojos istorijos: 1918-1923-ieji metai // Pirmasis Dzūkijos kultūros kongresas. – Alytus, 1995, p. 49


1914 m. birželio 18 d. mirė paskutinis Liškiavoje gyvenęs vienuolis domininkonas tėvas Luščinskas. (Lietuvos vienuolynai. – Vilnius, 1998, p. 167).|

1633 birželio 18-19 dienomis Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza patvirtino visas senąsias Merkinės miesto privilegijas ir pats davė naują privilegiją, kuria atleido Merkinės gyventojus nuo tilto mokesčio, davė midaus propinacijos teisę (privilegija gaminti ir pardavinėti svaigalus) ir apribojo žydų teises. (Merkinė. – Vilnius, 1970, p. 42)


1551 m. birželio 19 d. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas, lydėdamas iš Krokuvos į Vilnių savo žmonos Barboros palaikus, Valkininkuose buvo iškilmingai sutiktas Lietuvos senatorių ir gyventojų . (Lietuvių enciklopedija. T. 33. – Boston, 1965, p. 38).


1950 m. birželio 20 d. buvo sudarytas Varėnos rajonas, kurio centru tapo Varėna II. (Varėna istorijos kelyje. – Vilnius: Mintis, 2002, p. 106)


2006 m. birželio 20 d. mirė vienas žymiausių vaikams rašiusių poetų, rašytojas ir vertėjas Martynas Vainilaitis. Palaidotas Mergežerio kapinėse. (Poetą ištiko netikėta mirtis // Respublika. – 2006, birž. 22, p. )


1998 m. birželio 21 d. prie Nedzingės bažnyčios sienos iškilmingai buvo atidengta ir pašventinta memorialinė lenta, skirta kunigo rezistento (Elytės) Z. Neciunsko atminimui. (Kaziulionis V. Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai. – Varėna, 2005, p. 119-120).


1998 m. birželio 21 d. prie Nedzingės bažnyčios sienos iškilmingai buvo atidengta ir pašventinta memorialinė lenta, skirta kunigo rezistento (Elytės) Z. Neciunsko atminimui. (Kaziulionis V. Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai. – Varėna, 2005, p. 120).
2006 m. birželio 23 d. Varėnoje atidaryta IKI parduotuvė. (Giružis. – 2006, birž. 30, p. 1, 8; Merkio kraštas. – 2006, birž. 28, p. 1-2).1954 m. birželio 23 d. Kašėtų kaime gimė Jonas Čaplikas, Lietuvos žemės ūkio universiteto docentas.

1633 m. birželio 23 d. žygio į Maskvą metu Valkininkuose nakvojo Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza. Jį iškilmingai sutiko Valkininkų seniūnas Chaleckis, tada ir buvo aptarta vienuolyno statybos idėja. (F. Buckus-Butkevičius Valkininkai // Giružis. – 2006, rugpj. 29, p. 3).

2000 m. birželio 24 d. Liškiavoje ir Žaliamiškio miške vyko žymaus Pasipriešinimo kovotojo, Dainavos apygardos vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko 50-ųjų žuvimo metinių paminėjimas. (Savanoris. – 2000, liep. 13, p. 1; Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis. – Vilnius, 2002,p. 10).

1994 m. birželio 24 d. Merkinėje buvo atidengtas rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus paminklas.(Subartonių kraštas. – Marcinkonys, 2007, p. 94).


1944 m. birželio 24 d., artėjant frontui, Gudijos partizanai sušaudė keturiolika Musteikos vyrų. (Senoji Musteika. –Vilnius: Gamtos pasaulis, 2006, p.22).

1699 m. birželio 24 d. į Liškiavą atvyko Domininkonai ir apsigyveno Liškiavos dvare (Petrauskas J. Liškiava // Voruta. – 1998, bal. 4, p. 10).


1992 m. birželio 25 d. įregistruota Dubičių žemės ūkio bendrovė (Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Varėna. – Kaunas: Neolitas, 2009, p. 54).


1913 m. birželio 25 d. Burokaraistėlės kaime gimė rašytoja Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė. Mirė 1999 m.


1935 m. birželio 25 d. Pabaronės kaime gimė Juozas Dringelis, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras.


1792 m. birželio 26 d. Lietuvos ir Lenkijos valdovas Stanislovas Augustas suteikė Valkininkams laisvojo miesto teises ir herbą – „raudoname lauke liūtas“. (Lietuvos heraldika. D. 1. – Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 126-127).

2006 m. birželio 30 d. Subartonių V. Krėvės memorialiniame muziejuje buvo pagerbta urna su rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus dukros Onos Aldonos Krėvaitės-Mošinskienės palaikais. Palaidota Subartonių kapinėse.

(Subartonių kraštas. – Marcinkonys, 2007, p. 66).


bottom of page