top of page

Žymios datos. Sausio mėn.1425 m. sausio 1 d. Vytauto laiškas, kuriuo diplomatiniais sumetimais kryžiuočių magistras buvo informuotas apie pasiektą didelę Lietuvos pergalę prieš totorius Riazanės žemėje, rašytas Varėnoje. (Batūra R. Varėnos pilis // Raudonoji vėliava.- 1968, birž. 22)


1948 m. sausio 1 d. Senojoje Varėnoje gimė Jonas Remigijus Naujalis, habil. dr. , VU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros profesorius ir vedėjas, Lietuvos MA narys korespondentas, VU senato pirmininko pavaduotojas, Lietuvos botanikos draugijos prezidento pavaduotojas, Lietuvos gamtos draugijos valdybos narys.


1943 m. sausio 2 d. Liškiavos kaime gimė Jonas Algirdas Balčius, habil. dr., profesorius, Kultūros, filosofijos ir meno instituto Etikos skyriaus vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo tarybos narys, VPU Pedagogikos ir psichologijos fakulteto katedros vedėjas, šio fakulteto mokslo tarybos narys, žurnalo „Etika“ radakcijos kolegijos narys, žurnalo „Naujoji Romuva“ bendradarbis.


1943 m. sausio 3 d. Mardasavo kaime gimė Petras Bingelis, Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, LMTA Kauno fakulteto Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedros profesorius, Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas, Kauno miesto tarybos narys, M.K. Čiurlionio draugijos pirmininkas, Edvardo Grygo Draugijos pirmininkas


1556 m. sausio 4 d. LDK Žygimanto Augusto raštas Merkinės valdytojui Stanislovui Davainai, kuriama liepiama pagal seną paprotį pro Merkinę iš Kauno į Gardiną plukdomą ar sausumos keliu vežamą parduoti druską iškrauti Merkinėje ir ja prekiauti, o po to jau vežti toliau. (Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5: Merkinė.- Vilnius, 1997, p.56)


1928 m. sausio 6 d. Šv. Kazimiero draugijos nariai surengė vakarėlį Marcinkonyse – suvaidintas J. Čiurlionytės „Kuprotas oželis“. (Grigaitė O. Lenkų okupuoto Marcinkonių bažnytkaimio gyvenimas 1920 – 1939 metais // Pirmasis Dzūkijos kultūros kongresas.- Alytus, 1995, p. 51)


1876 m. sausio 8 d. Varėnos rajone, Samūniškių kaime gimė Juozas Čaplikas, kunigas, tautosakos rinkėjas ir skelbėjas.


2008 m. sausio 8 d. mirė bibliografė Birutė Poškutė, gimusi 1929 m. lapkričio 10 d. Varėnoje.
1413 m. sausio 9–oji – Varėnos įkūrimo data. Pirmasis su Varėnos vardu susijęs išlikęs dokumentas, tai 1413 metais sausio 9 d. iš medžioklės dvaro Varėnoje Vytauto Didžiojo rašytas raštas kryžiuočių ordino magistrui.1899 m. sausio 10 d. Aukštakalnio kaime, Varėnos vlsč. gimė aktorė Teofilija Vaičiūnienė.
1946 m. sausio 12 d. didelis būrys gerai ginkluotų enkavedistų iš Marcinkonių patraukė Rudnios link. Šiai operacijai – surasti Pietų Lietuvos partizanų vadavietę, suimti pulkininką Juozą Vitkų (Kazimieraitį) – buvo ruošiamasi ilgai ir kruopščiai. Puolimas nepavyko: tą dieną partizanų slėptuvė prie Skroblaus nebuvo surasta, bet į slėptuvę prie Skroblaus po sausio 12-osios Kazimieraičio bendražygiai negrįžo. (Šalcinis.- 1996, Nr. 20 (vasaris), p. 1).


1995 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino iš naujo pagal 1970 m. piešinį atkurtą Varėnos miesto herbą.(Lietuvos heraldika.[D].1.- Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 128).1991 m. sausio 13–oji – mitingas Varėnoje Sausio 13–osios aukoms paminėti.

(Leonavičiūtė, Irena Būkime ištvermingi ir vieningi // Merkio kraštas.- 1991, saus. 14, p. 1).


1993 m. sausio 13 d. - Organizuojamas pirmasis žygis prie Pietų Lietuvos partizanų vado pulkininko leitenanto J. Vitkaus – Kazimieraičio slėptuvės, netoli Rudnios (Rudnelės) kaimo prie Skroblaus upės. Žygis tapo tradiciniu.


1990 m. sausio 17 d. Ministrų Taryboje buvo užregistruotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Varėnos skyrius. Jo vadovu paskirtas Varėnos Sąjūdžio tarybos narys Vytautas Gutauskas.


1940 m. sausio 17–ąją Varėną kaustė 40.5 laipsnių šaltis.


2003 m. sausio 22 d. duris atvėrė naujas Dubičių užkardos pastatas.


1640 m. sausio 24 d. Ldk Vladislovas Vaza patvirtina tėvo Zigmanto Vazos 1616 m. birželio 15 d. raštą Merkinės seniūnui Jonui Vainai, kuriuo uždraudžiama žydams apsigyventi Merkinėje.


1931 m. sausio 24 d. Burokaraisčio kaime gimė tautodailininkė Saulė Lazarevičienė.
1945 m. sausio 24 d. Rudnios kaime gimė rašytoja Birutė Vėlyvytė.
1940 m. sausio 25 d. Valkininkų apskritis buvo panaikinta. Varėna II sujungta su Varėnos valsčiumi ir įėjo į Alytaus apskritį.


1933 m. sausio 26 d. Mergežeryje gimė poetas Martynas Vainilaitis.

1993 m. sausio 28 d. Perlojos miesto istorinį herbą, pasinaudojus 1972 m. privilegijos duomenimis, patvirtino Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. (Lietuvos heraldika. [D.] I .- Vilnius, 1998, p. 88).


1992 m. sausio 31 d. pasirodė pirmasis „Šalcinio“ numeris.bottom of page